Profil Przedszkola

MISJA  PRZEDSZKOLA:

 • Dawanie dziecku możliwości poznawania  świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
 • Zapewnienie wychowankom wspólnej zabawy i edukacji w bezpiecznych warunkach.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych
 • Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi.
 • Tworzenie każdego dnia warunków do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz                     w naturalnym środowisku.
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie zdolności artystycznych
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zadań określonych w koncepcji
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym
 • Oferowanie pomocy psychologicznej, logopedycznej i korekcyjnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Tak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak  i naszych wychowanków.

 • Przedszkole zapewnia opiekę i wspomaga rozwój w bezpiecznym środowisku
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka oraz zachęca do samodzielnej aktywności twórczej: ruchowej, muzycznej, językowej
 • Przedszkole umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do kształtowania zdolności, rozwijania talentów.
 • Nauczyciele dążą do tego, aby każde dziecko w przyszłości osiągnęło sukces szkolny
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.
 • Przedszkole ma dobrą opinie w środowisku lokalnym i promuje swoje osiągnięcia.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług.

Sylwetka naszego absolwenta
1. Posiada motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego 2. Uważnie słucha i logicznie myśli, praktycznie korzysta ze zdobytych wiadomości
3. Jest kreatywny i pełen fantazji.
4. Odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów.
5. Posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami
6. Woli współpracę niż rywalizację.
7. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia,
8. Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
9. Potrafi współdziałać w zespole,
10. Jest zainteresowany nauką i literaturą,
11. Jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
12. Jest wrażliwy estetycznie,
13. Akceptuje zdrowy styl życia 14. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i kultury osobistej
15. Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym i cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
16. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.